Aktualności

2019-05-19: Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Profesjonalny Office Manager z kursem komputerowym

W związku z realizacją projektu, pt.: „Zacznij działać”, RPWP.07.01.02-30-0045/18  realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Lider projektu zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Profesjonalny Office Manager z kursem komputerowym dla 12 Uczestników projektu w następującym zakresie:

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

- 80500000-9 Usługi szkoleniowe

- Szkolenia zawodowego – kurs Profesjonalny Office Manager z kursem komputerowym (min. 100 godz. szkolenia, docelowo dla 12 Uczestników Projektu). Program kursu powinien przygotować uczestników do wykonywania pracy w zawodzie Office Managera. Szkolenie obejmuję część praktyczną i teoretyczną.  Ogólna liczba godzin szkolenia, zgodna z programem szkolenia wynosi 100 godz, w tym:

- zajęcia teoretyczne- 50 godz

- zajęcia praktyczne- 50 godz.

 

Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:

 1. Planowanie budżetu w pracy Office managera:
 • jak zaplanować budżet biura?
 • niezbędne elementy budżetu,
 • najczęściej popełniane błędy i ich skutki dla funkcjonowania biura.
 1. Sztuka raportowania:
 • jak powstaje raport? Rola analizy i doboru danych,
 • funkcja zarządcza raportów,
 • niezbędne elementy raportu,
 • prezentacja danych w raporcie.
 1. Kontakty z organami administracji publicznej w pracy Office managera:
 • postępowanie administracyjne i decyzja administracyjna,
 • doręczenia, odwołania, zmiana i uchylenie,
 • kontrola przedsiębiorstwa.
 1. Dokumentacja firmowa-obsługa formalno-prawna:
 • rodzaje dokumentacji wewnętrznej,
 • odpowiedzialność prawna za dokumentację,
 • zewnętrzny i wewnętrzny obieg dokumentów,
 • dokumenty związane z procedurami i tworzenie      procedur.
 1. Uprawnienia i dostęp do informacji w firmie:
 • regulacje, zasady,
 • podpisywanie dokumentów, pełnomocnictwa, upoważnienia,
 • udostępnianie dokumentów,
 • elektroniczny obieg dokumentów w firmie.
 1. Podstawy dokumentacji kontraktowej w biurze:
 • jak czytać umowy? co jest kluczowe?
 • proces zawierania umów, formy umów oraz formy zabezpieczenia umów,
 • tajemnica przedsiębiorstwa - czym jest, kiedy możemy ujawnić informacje,
 • kiedy stosujemy formularze, zamówienia a kiedy stosujemy umowy,
 • terminy płatności,
 • zasady korzystania z wzorców umownych.
 1. Ochrony danych osobowych:
 • przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zakres danych pracowników i kontrahentów objęty wymogami prawa,
 • prawa i obowiązki nałożone ustawą o ochronie danych osobowych,
 • zabezpieczanie i udostępnianie danych,
 • dokumentacja związana z przetwarzaniem danych,
 • casestudy.
 1. Archiwizacja dokumentów firmowych:
 • zasady archiwizacji,
 • dokumenty a przedawnienie roszczeń,
 • niszczenie dokumentów, odpowiedzialność.
 1. Prawo pracy dla Office managera:
 • zwalnianie i zatrudnianie,
 • uprawnienie i obowiązki pracowników,
 • czas pracy, wynagrodzenia, delegacje.
 1. Analiza i optymalizacja procesów biznesowych w zarządzaniu biurem:
 • analiza przepływu pracy na poziomie procesu, wariantu, uczestnika, scenariusza, ścieżki,
 • optymalizacja procesu biznesowego-casestudy,
 • strategie usprawnień.
 1. Użytkowanie komputerów(system operacyjnym, zarządzanie plikami i folderami, kompresowanie, programy antywirusowe, drukowanie).
 2. Przetwarzanie tekstów (praca z dokumentami w programie MS Word –wprowadzanie i edycja tekstu, formatowanie, praca z tabelami, obiektami graficznymi, korespondencja seryjna).
 3. Arkusze kalkulacyjne (praca z arkuszami w programie MS Excel – wprowadzanie danych, zarządzanie arkuszami, formatowanie, podstawowe funkcje i formuły, wykresy).
 4. Bazy danych (praca z dokumentami w programie MS Access – organizacja baz danych, relacje, typowe operacje i zadania, rekordy, projekt, wybieranie informacji z bazy danych, obiekty, raporty).
 5. Grafika menedżerska i prezentacyjna (praca z dokumentami w programie MS Powerpoint – tworzenie prezentacji, praca z tekstem i obiektami, wykresy, przygotowywanie pokazu slajdów, animacje).

 

- Egzamin końcowy dla Uczestników szkolenia pn. Profesjonalny Office Manager z kursem komputerowym

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: maj – czerwiec 2019 r. Dokładne terminy i godziny realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wskazane przez Zamawiającego w umowie z wybranym Wykonawcą.
 2. Miejsce realizacji zamówienia: województwo wielkopolskie. Istnieje możliwość zmiany miejsca realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach.
 3. Kryteria, jakie powinny spełniać podmioty/ osoby realizujące przedmiot zamówienia:
 • Wykonawcy szkoleń/kursów zawodowych posiadać będą wpis do RIS oraz zapewnią wyposażenie, sale i podręczniki/ materiały dla UP.
 • Kadra realizująca szkolenie będzie posiadała odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w dziedzinie zgodnej z tematyką szkoleń (2 lata lub min. 200 godzin szkoleniowych w zakresie dotyczącym szkolenia) oraz doświadczenie w pracy z os pozostającymi bez zatrudnienia i nieuczestniczącymi w szkoleniu/kształceniu, oraz doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów.
 • Prowadzący i wykonawcy szkoleń przygotują program zajęć, który wymagał będzie akceptacji Zamawiającego.

 

 1. Istnieje możliwość składania ofert częściowych, tj. osobno na realizację szkolenia zawodowego oraz osobno na realizację egzaminu zewnętrznego.

 

NINIEJSZE ROZEZNANIE RYNKU NIE JEST OFERTĄ W ROZUMIENIU ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO ORAZ NIE JEST TEŻ UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ Z ART. 69 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

W załączeniu:  

Załącznik: formularz cenowy

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

- oferty zgodnie z załącznikiem- formularzem cenowym należy składać do dnia 24.05.2019 r. do godz. 1200.

Oferty można składać osobiście u przedstawiciela bądź dostarczyć na adres:

Fundacja Rozwoju Obywatelskiego

Ul. Mydlana 1/14

51-502 Wrocław

 

Lub

 

Fundacja Rozwoju Obywatelskiego

Biuro Projektu „Zacznij działać”

 1. Pocztowa 9,

62-202 Gniezno


lub przesłać pocztą na wyżej wskazany adres.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie e-mailowej na adres:
biuro@fro.wroclaw.pl

 

OSOBY WYZNACZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI :
Wszelkie informacje udzielne będą przez : Marlena Marchel- Wąsik    
tel. 506-242-955

 

 


2019-05-06: Harmonogram szkolenia zawodowego w ramach projektu Zacznij działać

Szanowni Państwo

Informujemy, iż dnia 8.05.2019 rozpoczyna się szkolenie zawodowe „Kadry i Płace z praktyczną  obsługą programu PŁATNIK i GRATYFIKANT” 100 godzin, 

dla 12 Uczestników Projektu pt "Zacznij działać, RPWP.07.01.02-30-0045/18. 

Harmonogram szkolenia

 

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

08.05.2019

 

 

12.30-18.30

 

 6 godz/ 12 UP

 

Joanna Kupczyk - Hanowska

 

Biurowiec

Al. Wolności 17 a , KALISZ

4 piętro

 

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

09.05.2019

 

 

13.30-19.30

 

 6 godz/ 12 UP

 

Joanna Kupczyk - Hanowska

 

Biurowiec

Al. Wolności 17 a , KALISZ

4 piętro

 

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

11.05.2019

 

 

08.00-16.00

 

 8 godz/ 12 UP

 

Joanna Kupczyk - Hanowska

 

Biurowiec

Al. Wolności 17 a , KALISZ

4 piętro

 

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

13.05.2019

 

 

11.30-18.30

 

 7 godz/ 12 UP

 

Joanna Kupczyk - Hanowska

 

Biurowiec

Al. Wolności 17 a , KALISZ

4 piętro

 

 

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

14.05.2019

 

 

10.30-18.30

 

 8 godz/ 12 UP

 

Joanna Kupczyk - Hanowska

 

Biurowiec

Al. Wolności 17 a , KALISZ

4 piętro

 

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

16.05.2019

 

 

08.00-17.00

 

 9 godz/ 12 UP

 

Joanna Kupczyk - Hanowska

 

Biurowiec

Al. Wolności 17 a , KALISZ

4 piętro

 

 

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

20.05.2019

 

 

11.30-18.30

 

 7 godz/ 12 UP

 

Joanna Kupczyk - Hanowska

 

Biurowiec

Al. Wolności 17 a , KALISZ

4 piętro

 

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

21.05.2019

 

 

10.30-18.30

 

 8 godz/ 12 UP

 

Joanna Kupczyk - Hanowska

 

Biurowiec

Al. Wolności 17 a , KALISZ

4 piętro

 

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

23.05.2019

 

 

08.00-17.00

 

 9 godz/ 12 UP

 

Joanna Kupczyk - Hanowska

 

Biurowiec

Al. Wolności 17 a , KALISZ

4 piętro

 

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

25.05.2019

 

 

08.00-16.00

 

 8 godz/ 12 UP

 

Joanna Kupczyk - Hanowska

 

Biurowiec

Al. Wolności 17 a , KALISZ

4 piętro

 

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

27.05.2019

 

 

11.30-18.30

 

 7 godz/ 12 UP

 

Joanna Kupczyk - Hanowska

 

Biurowiec

Al. Wolności 17 a , KALISZ

4 piętro

 

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

28.05.2019

 

 

10.30-18.30

 

 8 godz/ 12 UP

 

Joanna Kupczyk - Hanowska

 

Biurowiec

Al. Wolności 17 a , KALISZ

4 piętro

 

 

 

 

Data

 

Godzina

Liczba godzin/UP

Prowadzący

 Miejsce

 

30.05.2019

 

 

08.00-17.00

 

 9 godz/ 12 UP

 

Joanna Kupczyk - Hanowska

 

Biurowiec

Al. Wolności 17 a , KALISZ

4 piętro

 

 

 

 

 


2019-04-20: Rozeznanie rynku na realizacje szkolenia zawodowego na obszarze woj. wielkopolskiego

Gniezno, 20.04.2019 r.

 

Zamawiający:

Fundacja Rozwoju Obywatelskiego

Al. Poprzeczna 68a/3

51-167 Wrocław

NIP 8952033293

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 

Do niniejszego rozeznania rynku nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.).

Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym rozeznaniu kryteriami oceny.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ROZEZNANIE RYNKU

 

W związku z realizacją projektu, pt.: „Zacznij działać”, RPWP.07.01.02.00-30-0045/18 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Rozwoju Obywatelskiego  zaprasza do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 8 Uczestników projektu w następującym zakresie.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

- 80500000-9 Usługi szkoleniowe

 

- Szkolenia zawodowego – kurs Kosmetyczka (min. 100 godz. szkolenia, docelowo dla 8 Uczestników Projektu). Program kursu powinien przygotować uczestników do wykonywania pracy w zawodzie kosmetyczki. Szkolenie obejmuję część praktyczną i teoretyczną.  Ogólna liczba godzin szkolenia, zgodna z programem szkolenia wynosi 100, w tym:

 • zajęcia teoretyczne - 50godzin
 • zajęcia praktyczne - 50 godzin

 

Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie zabiegów kosmetycznych dłoni i stóp, oraz zabiegów upiększających twarzy i ciała; Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
 • Stosowanie i rodzaje środków ochrony osobistej podczas wykonywania zadań zawodowych, Wymagania sanitarno-higieniczne, w gabinecie kosmetycznym;
 • Omówienie podstaw i znaczenia zawodu kosmetologii (grupy docelowe, profil idealnego pracownika, rodzaje usług, metody i narzędzia pracy)
 • Diagnoza stanu skóry dłoni, stóp i paznokci osoby korzystającej z zabiegu(wywiad i obserwacja)
 • Rodzaje zmian patologicznych dłoni, stóp i paznokci; Dobieranie metod, technik i preparatów  do zabiegu pielęgnacji dłoni, stóp i paznokci
 • Rodzaje i odpowiednie dobieranie aparatury, narzędzi i przyborów stosowanych w zabiegu na dłonie, stopy i paznokcie
 • Różne techniki zabiegów pielęgnacyjnych dłoni, stóp i paznokci
 • Projektowanie określonego rodzaju zabiegu
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i paznokci
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych stóp i paznokci
 • Poznanie pojęć aseptyki i antyseptyki; Wykonywanie korekty kształtu płytki paznokcia
 • Przedłużanie paznokci różnymi technikami ;Utwardzanie paznokci różnymi technikami
 • Techniki zdobienia paznokci; Omówienie rodzajów preparatów do pielęgnacji i upiększania dłoni, stóp i paznokci
 • Fachowy masaż dłoni i stóp; Parafinowanie dłoni i stóp; Właściwe ocenianie efektów wykonanego zabiegu (profesjonalne korygowanie ewentualnych błędów);
 • Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegów dłoni, stóp i paznokci. Właściwe i profesjonalne udzielanie porad klientom w zakresie pielęgnacji dłoni, stóp i paznokci oraz pielęgnacji stylizowanych paznokci w warunkach domowych

 

- Egzamin końcowy dla Uczestników szkolenia Kosmetyczka

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: maj-czerwiec 2019 r. Dokładne terminy i godziny realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wskazane przez Zamawiającego w umowie z wybranym Wykonawcą.
 2. Miejsce realizacji zamówienia: województwo wielkopolskie, gmina: Marysin. Istnieje możliwość zmiany miejsca realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach.
 3. Kryteria, jakie powinny spełniać podmioty/ osoby realizujące przedmiot zamówienia:
 • Wykonawcy szkoleń/kursów zawodowych posiadać będą wpis do RIS oraz zapewnią wyposażenie, sale i podręczniki/ materiały dla UP.
 • Kadra realizująca szkolenie będzie posiadała odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w dziedzinie zgodnej z tematyką szkoleń (min.2 lata lub min. 200 godzin szkoleniowych w zakresie dotyczącym szkolenia) oraz doświadczenie w pracy z os pozostającymi bez zatrudnienia oraz doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów.
 • Prowadzący i wykonawcy szkoleń przygotują program zajęć, który wymagał będzie akceptacji Zamawiającego.

 

 1. Istnieje możliwość składania ofert częściowych, tj. osobno na realizację szkolenia zawodowego oraz osobno na realizację egzaminu zewnętrznego.

 

NINIEJSZE ROZEZNANIE RYNKU NIE JEST OFERTĄ W ROZUMIENIU ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO ORAZ NIE JEST TEŻ UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ Z ART. 69 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

W załączeniu:  Załącznik: formularz cenowy

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

- oferty zgodnie z załącznikiem- formularzem cenowym należy składać do dnia 28.04.2019 r. do godz. 1200.

Oferty można składać osobiście u przedstawiciela bądź dostarczyć na adres:

Fundacja Rozwoju Obywatelskiego

Ul. Mydlana 1/14

51-502 Wrocław

 

Lub

Fundacja Rozwoju Obywatelskiego

Biuro projektu „Zacznij działać”

Ul. Pocztowa 9

62-202 Gniezno


lub przesłać pocztą na wyżej wskazany adres.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie e-mailowej na adres:
biuro@fro.wroclaw.pl  

 

OSOBY WYZNACZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI :
Wszelkie informacje udzielne będą przez :Marlena Marchel- Wąsik   
tel. 506242955

 

 Formulrz ofertowy


2019-04-02: Harmonogram zajęć w ramach projektu Poznaj- Zrozum - Zapamiętaj na mc kwiecień

Szanowi Państwo

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć przewidzianych dla Uczniów zakwalifikowanych do projektu Poznaj- Zrozzum - Zapamiętaj na mc kwiecień 2019.